Pełny regulamin i warunki promocji:

Dokument Regulamin i warunki promocji ma pierwszeństwo w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności z innymi informacjami, w tym materiałami reklamowymi lub promocyjnymi. Instrukcje dotyczące zgłoszeń stanowią za część Regulaminu i warunków promocji i będzie się uważać, że poprzez uczestnictwo, wszystkie osoby dokonujące zgłoszenia zaakceptowały Regulamin i warunki promocji i są nimi związane. Prosimy zachować kopię dla siebie.

Organizator: ACCO UK Ltd, Millennium House, 65 Walton Street, Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 7QG.

Prosimy nie wysyłać zgłoszeń na ten adres.

  1. Kwalifikowalność

1.1 Program Leitz Cashback Rewards (zwany dalej „Programem”) jest przeznaczony dla osób mieszkających w Polsce, które ukończyły 18 lat. W programie nie mogą brać udziału pracownicy firmy ACCO UK Limited (zwanej dalej „Organizatorem”) oraz ich najbliżsi, a także dystrybutorzy firmy, przedstawiciele spółek zależnych lub jakiejkolwiek innej firmy lub osoby zawodowo związanej z Programem.

1.2 Dystrybutorzy i Detaliści są wyłączeni z Programu i nie są uprawnieni do składania zgłoszeń w imieniu swoich klientów.

1.3 Pracownicy występujący w imieniu swojego pracodawcy muszą uzyskać zgodę pracodawcy na złożenie wniosku.

  1. Rejestracja

2.1 Do rejestracji i udziału w Programie wymagany jest dostęp do Internetu.

2.2 Wymagania dotyczące uczestnictwa. Aby zostać Uczestnikiem, odwiedź https://leitzcashback.eu/ i zarejestruj się podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, informację o użytkowniku prywatnym lub firmowym, a także stanowisko, branżę i wielkość firmy (jeśli dotyczy). 

2.3 Uczestnik może posiadać w ramach Programu tylko jedno konto, do którego dostęp jest możliwy wyłącznie za pomocą wyznaczonego adresu e-mail i hasła. Konta utworzone przy użyciu automatycznych urządzeń lub procesów nie są dozwolone i wszystkie takie konta zostaną usunięte z Programu.

2.4 Uczestnicy mogą rejestrować się wyłącznie w kraju zamieszkania i za pośrednictwem oficjalnej Strony Internetowej.

2.5 W przypadku, gdy konto Uczestnika jest uśpione lub nieaktywne przez okres 12 miesięcy lub dłużej, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Uczestnika z programu. Organizator podejmie starania, by skontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu e-mail, by powiadomić go o tym, że jego konto jest zagrożone usunięciem. Konta Leitz Cashback należące do Uczestników, którzy w ciągu 30 dni odpowiedzą prosząc o pozostawienie konta aktywnego, pozostawimy niezamknięte. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi, konto Uczestnika może zostać usunięte.

  1. Produkty objęte promocją

3.1 Aby dokonać zgłoszenia Uczestnicy muszą zakupić dowolny z wymienionych poniżej produktów objętych promocją. Produkty objęte promocją zostaną zaprezentowane w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Leitz Cashback.

3.2 Produkty objęte promocją muszą być zakupione w kraju, w którym zarejestrowany jest Uczestnik.

3.3 Produkty objęte promocją muszą zostać zakupione w okresie od 1 marca 2024 r. (od godz. 00.00) do 30 czerwca 2024 r. (do godz. 23.59) ("Okres Promocji"). Wnioski o przyznanie nagród można składać do 30 lipca 2024 r. (do godz. 23.59). Data zakupu produktu objętego promocją musi zostać potwierdzona ważnym dowodem zakupu - musi ona wskazywać, że zakup został dokonany w okresie trwania promocji i być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. W czasie trwania promocji można zgłosić maksymalnie 1 wniosek na fakturę.

3.4 Uczestnicy muszą dokonać zgłoszenia w Programie w ciągu 30 dni od zakupu produktu biorącego udział w programie.

3.5 Produkty uczestniczące w Programie muszą być nowymi i oryginalnymi produktami ACCO Brands oraz muszą być dostarczone i zakupione od zarejestrowanych dystrybutorów ACCO.

3.6 Oferta ta nie może być łączona z żadną inną ofertą pieniężną.

3.7 Produkty biorące udział w Programie są dostępne w zależności od stanu zapasów.

3.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie przez Dystrybutorów lub Detalistów zamówień na Produkty Uczestniczące w Okresie Promocji.

3.9 W przypadku, gdy Uczestnik zwróci pierwotnie zakupiony produkt (tj. produkt biorący udział w promocji) w Okresie Promocji, traci on prawo do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy. Nie ma to wpływu na Państwa prawa ustawowe.

  1. Zgłoszenia

4.1 Aby otrzymać nagrodę w programie Cashback Reward, należy zalogować się na stronie https://leitzcashback.eu/ i wypełnić formularz zgłoszeniowy, wpisując Kod Produktu uczestniczącego w programie, unikalny Numer seryjny, Datę zakupu, dane konta bankowego i dowód zakupu w ciągu 30 dni od zakupu produktu uczestniczącego w programie.

4.2 „Unikalne numery seryjne” można znaleźć z tyłu urządzenia.

4.3 „Kody produktów” można znaleźć na opakowaniach wszystkich produktów uczestniczących w programie.

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania oryginalnej kopii faktury/paragonu przed weryfikacją zgłoszenia. Organizator może również w dowolnym momencie poprosić o dodatkowe informacje do celów weryfikacji, w tym między innymi o dowód adresu i dokument tożsamości (paszport, prawo jazdy lub jego odpowiednik), które należy dostarczyć Organizatorowi w ciągu 14 dni.

4.5 Przedstawiona faktura musi być czytelną, zeskanowaną lub sfotografowaną kopią oryginalnej faktury z wyszczególnieniem pozycji. Nieczytelne kopie nie będą akceptowane jako dowód zakupu, a zgłoszenia nie będą potwierdzane.

4.6 Aby zgłoszenie zostało potwierdzone, Uczestnicy muszą podać prawidłowe dane podczas jego składania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przez Uczestników dokładnych informacji, które wpływają na realizację zwrotu gotówki.

4.7 Zgłoszenia można dokonać jedynie dla promocji dotyczących zwrotu gotówki w kraju, w którym Uczestnik jest zarejestrowany.

4.8 Osoby dokonujące zgłoszenia w czyimś imieniu zostaną zdyskwalifikowe zgodnie z decyzją Organizatora.

4.9 Organizator nie będzie rozpatrywał żadnych zgłoszeń otrzymanych po dacie zamknięcia.

4.10 Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne, nieważne lub źle skierowane nie zostaną uwzględnione.

4.11 Przy składaniu zgłoszenia o zwrot gotówki, aby otrzymać nagrodę w Cashback Reward, Uczestnicy będą musieli podać ważne dane konta bankowego w kraju, w którym Uczestnik jest zarejestrowany. Nazwy kont bankowych i dane Uczestnika muszą być zgodne.

4.12 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wnioski utracone, błędnie zgłoszone lub spóźnione, jak również za ewentualne opłaty bankowe poniesione w związku z wypłatą zwrotu gotówki. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy techniczne, telekomunikacyjne lub błędy na stronie internetowej. Dowód złożenia wniosku nie jest dowodem jego odbioru.

4.13 Maksymalnie 1 zgłoszenie na fakturę w czasie trwania promocji. Wielokrotne zakupy produktów uczestniczących w programie na tej samej fakturze będą akceptowane do maksymalnie 3 produktów uczestniczących w programie (ten sam produkt lub różne produkty) na jednej fakturze. Podwójne zgłoszenia (lub faktury/paragony) dotyczące produktów uczestniczących w programie zostaną odrzucone, a Uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani z uczestnictwa w Programie.

4.14 Po potwierdzeniu zgłoszenia Uczestnicy otrzymają natychmiastową automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało przyjęte. Uczestnicy, którzy złożyli nieważne zgłoszenia, otrzymają wiadomość e-mail z wyjaśnieniem, dlaczego ich zgłoszenie nie zostało potwierdzone. Uczestnicy mają prawo do ponownego złożenia zgłoszenia, jeśli mogą dostarczyć prawidłowe informacje wymagane do potwierdzenia, pod warunkiem, że ponowne złożenie wniosku nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakupu. Uczestnicy, którzy nie otrzymają wiadomości e-mail w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zgłoszenia, powinni skorzystać z sekcji „Kontakt” na stronie internetowej.

4.15 Zgłoszenia (masowe lub inne) składane przez syndykaty, grupy konsumenckie, Dystrybutorów lub Detalistów nie będą akceptowane. Jeśli okaże się, że Uczestnik wielokrotnie zamieszcza tę samą treść lub używa komputera (komputerów) do obejścia tego lub innego warunku poprzez np. użycie „skryptu”, „brute force” lub innych zautomatyzowanych środków, zgłoszenia tej osoby zostaną zdyskwalifikowane.

  1. Program nagród Cashback Rewards

5.1 Kwoty zwrotu gotówki zależą od wysokości Rekomendowanej Ceny Detalicznej (RRP) produktu biorącego udział w programie i będą podane w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej Leitz Cashback;https://leitzcashback.eu/ .

5.2 Zwrot gotówki zostanie zrealizowany w ciągu 28 dni od momentu weryfikacji i akceptacji.

5.3 Zwrot gotówki zostanie zrealizowany na konto bankowe, które zostało podane przez Uczestnika podczas dokonywania zgłoszenia.

5.4 Dla ważnych zgłoszeń o zwrot gotówki;

5.5 Uczestnicy zgadzają się przyznać Organizatorowi prawo do przekazania odpowiednich danych wyłącznie dostawcom usług zwrotu gotówki wyłącznie w celu realizacji zwrotu gotówki w ramach niniejszego Programu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dostawcy usługi zwrotu gotówki w dowolnym momencie, z możliwie największym wyprzedzeniem. Dostawcą usługi zwrotu gotówki dla tej kampanii Leitz Cashback Rewards jest Mando - prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności tutaj: https://www.mando.co.uk/privacy-policy/  

  1. Ogólne

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia zgłoszenia lub usunięcia Uczestnika z Programu, jeśli uważa, że Uczestnik może nadużywać Programu, narusza niniejszy Regulamin i warunki promocji lub w inny sposób działa niezgodnie z duchem Programu. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do:

6.2 Organizator oraz powiązane z nim agencje i spółki nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym, bez ograniczeń, za straty pośrednie, specjalne lub wynikowe oraz utratę zysków), wydatki lub poniesione szkody (niezależnie od tego, czy wynikają one z zaniedbań jakiejkolwiek osoby) w związku z niniejszą promocją, z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy przepisów prawa (w tym za obrażenia ciała, śmierć i oszustwa), w którym to przypadku odpowiedzialność ta jest ograniczona do minimum dopuszczalnego na mocy przepisów prawa.

6.3 Decyzja Organizatora jest ostateczna we wszystkich sprawach dotyczących Promocji i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

6.4 Gdy Uczestnik zażyczy sobie odejść z Programu, nie będzie dalszej komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. Konto Uczestnika zostanie zamknięte w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, a wszelkie oczekujące zgłoszenia ulegną przepadkowi.

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i zasad promocji i / lub działania Programu w dowolnym czasie za rozsądnym powiadomieniem, jeśli będzie to konieczne z przyczyn pozostających poza rozsądną kontrolą Organizatora. Wszelkie zmiany wejdą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionego Regulaminu i zasad promocji i/lub zmienionego Programu na tej stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu i zasad promocji i / lub działania Programu, brak rezygnacji lub dalsze korzystanie z Programu przez Uczestnika po upływie 30 dni będzie się uważać za akceptację zmienionego Regulaminu i zasad promocji i / lub Programu.

6.6 Dane bankowe uzyskane w trakcie Programu będą wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych i nie będą przechowywane przez Organizatora lub dostawcę usługi zwrotu gotówki po zakończeniu Programu.

6.7 Niniejszy Regulamin i zasady promocji podlegają prawu i jurysdykcji terytoriów, na których realizowany jest Program. Nieegzekwowanie przez Organizatora ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu i zasad promocji nie będzie stanowić zrzeczenia się przez Organizatora prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszego Regulaminu i zasad promocji.

6.8 Rejestrując się i przystępując do Programu, Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednich ofert. Organizator zawsze będzie korzystał z tej metody komunikacji w sposób odpowiedzialny, zgodnie z warunkami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2018 (RODO), innymi ograniczeniami samoregulacyjnymi oraz swoją polityką prywatności dostępną pod adresem. Uczestnicy, którzy wolą nie otrzymywać takich ofert, będą mogli zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail. Uczestnicy mogą zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub sprostowania wszelkich nieścisłości, wysyłając e-mail na adres Zarządzaj moimi danymi. Biorąc udział w promocji, Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w sposób opisany tutaj.

6.9 Wszelkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i nie będą ujawniane osobom trzecim (innym niż agencje Organizatora w celu obsługi / realizacji promocji i zwrotu gotówki). Agencje promotora: Mando - https://www.mando.co.uk/privacy-policy/ i Blue Chip - np https://www.bluechipinteractive.co.uk/legals/

6.10 Wszelkie próby celowego uszkodzenia Strony internetowej lub informacji na niej zawartych, bądź też innego utrudnienia legalnego działania Promocji mogą stanowić naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego, a w przypadku podjęcia takiej próby, niezależnie od tego, czy zakończonej powodzeniem czy też nie, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

6.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu promocja nie będzie mogła przebiegać zgodnie z planem, włączając w to zainfekowanie wirusem komputerowym, błędy, manipulacje, nieuprawnioną interwencję, oszustwo, awarie techniczne, problemy lub usterki techniczne jakiejkolwiek sieci lub linii telefonicznej, komputerowych systemów internetowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, nieotrzymanie przez Organizatora jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub zgłoszenia z powodu problemów technicznych lub przeciążenia ruchu w Internecie lub na dowolnej stronie internetowej, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn pozostających poza kontrolą Organizatora, które zakłócają lub wpływają na bezpieczeństwo administracyjne, sprawiedliwość, integralność lub prawidłowy przebieg niniejszego programu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera uczestnika lub innej osoby związane lub wynikające z uczestnictwa lub pobierania jakichkolwiek materiałów. Organizator może według własnego uznania odwołać, zmienić lub zawiesić promocję, unieważnić wszelkie zgłoszenia lub zmienić oferowany zwrot gotówki.

W przypadku wystąpienia działania, zaniechania, zdarzenia lub okoliczności, które pozostają poza uzasadnioną kontrolą Organizatora i które uniemożliwiają Organizatorowi przestrzeganie niniejszego Regulaminu i zasad promocji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swojego zobowiązania, ale zawsze będzie starał się zminimalizować skutki dla uczestników, aby uniknąć niepotrzebnego rozczarowania.

6.12 Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Uczestnicy nie otrzymają zwrotu gotówki, jeśli podczas rejestracji na Stronie internetowej podali niewystarczające, nieprawidłowe lub nieprawdziwe informacje.

6.13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości e-mail opóźnione lub niedostarczone do Uczestników. Obowiązkiem Uczestnika jest sprawdzenie czy wiadomości e-mail od Organizatora nie zostały automatycznie sklasyfikowane jako „śmieci” lub „spam” i utknęły w filtrze jako wiadomości-śmieci lub zostały w inny sposób odfiltrowane lub usunięte.

6.14 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub inne, które uniemożliwiają lub opóźniają udział w konkursie.

6.15 Organizator nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do Strony internetowej. Liczne czynniki pozostające poza kontrolą Organizatora i/lub partnerów promocji mogą zakłócić działanie Strony internetowej. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Organizator i/lub partnerzy promocji wyłączają wszelkie dorozumiane gwarancje, warunki i inne dorozumiane postanowienia.