Vilkår og betingelser:

Disse vilkårene og betingelsene gjelder i tilfelle uoverensstemmelser eller inkonsekvenser i annen kommunikasjon, inkludert reklame eller reklamemateriell. Krav og belønning anses å danne en del av vilkårene og ved å delta, anses alle fordringshavere å ha akseptert og være bundet av vilkårene og betingelsene. Vennligst ta vare på en kopi for informasjon.

Promotør: ACCO UK Ltd, Millennium House, 65 Walton Street, Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 7QG.

Vennligst ikke send krav til denne adressen.

  1. Kvalifisering

1.1 Leitz Cashback Rewards-kampanjen («kampanjen») er åpen for innbyggere i Norge. Man må være 18 år eller eldre. Kampanjen ekskluderer ansatte (og deres nærmeste familier) i ACCO Brands (Esselte AS) («Promotøren»), dets agenter, kunder, forhandlere, datterselskaper eller andre selskaper eller personer som er profesjonelt knyttet til kampanjen.

1.2 Distributører og forhandlere kan ikke delta, og de kan ikke kreve cashback på vegne av sine kunder.

1.3 Ansatte som registrere seg, og fremmer et krav på vegne av sin arbeidsgiver trenger tillatelse fra sine arbeidsgivere for å kunne fremsette et gyldig krav.

  1. Registreringer

2.1 Man må ha tilgang til internett for å kunne registrere seg, og fremme sitt cashback krav.

2.2 Du må registrere deg for å kunne fremme et krav. Du oppretter en brukerkonto på kampanjesiden https://leitzcashback.eu/ Registrer deg med fult navn, e-postadresse, svar på om du registrerer som privatperson eller på vegne av en organisasjon/firma, jobb tittel, firma størrelse etc.

2.3 En person kan bare ha én konto, som kun er tilgjengelig med den registrerte e-postadressen og passordet. Kontoer opprettet ved hjelp av automatiserte enheter eller prosesser er ikke tillatt, og alle slike kontoer vil bli slettet.

2.4 Man kan bare fremme krav i det landet man bor i og kravet kan kun fremmes på den offisielle websiden. 

2.5 Hvis en konto ikke er i bruk (har vært inaktiv) i 12 måneder eller mer, kan kontoen bli slettet. Før sletting vil man forsøke å kontakte brukeren via e-post for å varsle om at kontoen står i fare for å bli slettet. Arrangøren skal bestrebe seg på å kontakte medlemmet via deres oppgitte e-postadresse for å varsle dem om at deres konto står i fare for å bli fjernet. Brukere som svarer innen 30 dager og ber om at kontoen forblir aktiv, vil få beholde kontoen sin. I fravær av et tilfredsstillende svar, kan brukerkontoen slettes. 

  1. Kampanjeprodukter

3.1 For å fremme et krav, må man ha kjøpt et kampanjeprodukt. Liste med kampanjeprodukt finner du lenger ned på siden her: Kampanjeproduktene vil også bli kommunisert i markedsføringsmateriell i tillegg til det som står på nettsiden Leitz Cashback. 

3.2 Kampanjeproduktene må kjøpes i det landet der brukeren er bosatt.

3.3 Kampanjeproduktene må kjøpes mellom kl. 00:00 1. mars 2024 frem til og med kl. 23.59 30. juni 2024 (kampanjeperioden). Krav kan sendes inn frem til og med til kl. 23.59 30. juli 2024. Datoen produktet ble kjøpe må bekreftes av et gyldig kjøpsbevis, som viser kjøpsdatoen, som er innenfor kampanjeperioden. Maksimalt 1 krav per faktura i løpet av kampanjeperioden.

3.4 Man må sende inn sitt cashback krav på nettsidene senest 30 dager etter at produktet er kjøpt. 

3.5 Kampanjeproduktene må være nye, ekte ACCO produkter, og må være kjøpt hos en registrert ACCO forhandler/distributør. 

3.6 Cashback tilbudet kan ikke kombineres med andre pengetilbud. 

3.7 Kampanjeproduktene er avhengig av tilgjengelighet, vi tar forbehold om at lagre kan gå tomt i kampanjeperioden.

3.8 Arrangøren vil ikke være ansvarlig for distributørers eller forhandleres manglende evne til å oppfylle bestillinger av deltakende produkter innenfor kampanjeperioden.

3.9 I tilfelle man returnerer varen som opprinnelig ble kjøpt (dvs. et kampanjeprodukt) i løpet av kampanjeperioden, mister man retten til cashback. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

  1. Krav

4.1 For å fremme et cashback krav, må man logge inne på siden; https://leitzcashback.eu/  Opprette konto, også fylle ut hele skjema. Man må fylle ut alle de obligatoriske feltene i skjemaet (varenummer, serienummer og kjøpsdato, bankkonto informasjon også laste opp kjøpsbevis (kvittering/faktura). Dette må sendes inn, senest 30 dager etter at man har kjøpt et av de definerte kampanjeproduktene. 

4.2 Produktets unike serienummer finner du som regel på baksiden av produkt eller på lokket (hvis det er en makuleringsmaskin). Som regel over eller under strekkoden. For mer info. og illustrasjonsbilde se Ofte stilte spørsmål (FAQ’s), link nederst på siden.

4.3 Produktets varenummer (produktkode SKU’s) finner du som regel på etiketten på baksiden av maskinen eller på produktets ytre emballasje. For mer info. og illustrasjonsbilde se Ofte stilte spørsmål (FAQ’s), link nederst på siden.

4.4 Arrangøren forbeholder seg retten til å be om den originale kopien av en spesifisert faktura/kvitteringer før et krav kan godkjennes. Arrangøren kan også be om ytterligere bekreftelsesdetaljer når som helst, inkludert, men ikke begrenset til, å be om bevis på adresse og ID (kopi av pass, førerkort eller tilsvarende) som må sendes til arrangøren innen 14 dager.

4.5 Kjøpsbeviset som skal sendes inn, må være klart og tydelig enten et scannet dokument eller et bilde av originalen. Utydelige/uleselige kopier vil ikke bli godkjent og kravet vil bli avvist hvis ikke scannet dokument, bilde eller originalen kan fremvises. 

4.6 Det er krav at man må oppgir korrekte opplysninger når man sender inn et krav, for at kravet skal valideres/godkjennes. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for registreringer som er mangelfulle eller feil, som kan påvirke muligheten til utbetaling av cashback kravet.

4.7 Krav kan bare rettes i det landet man bor i, og i henhold til de kampanjene som er tilgjengelige i det landet.

4.8 De som fremmer krav på andres vegne vil bli diskvalifisert etter arrangørens skjønn.

4.9 Krav som sendes inn etter at kampanjen er avsluttet vil ikke bli behandlet.

4.10 Ufullstendige, uleselige, ugyldige eller feil sendte krav vil ikke bli akseptert.

4.11 Hvis man krever en utbetaling vil man bli bedt om å fylle ut div. bankinformasjon, kontoen må være i det landet man selv bor og deltar i kampanjen. All informasjon man oppgir må være korrekt og alle felt må fylles ut for å kunne motta pengene. Navnet på kontoen må være det samme navnet som man har brukt når man har opprettet en konto (registret brukerkonto).

4.12 Arrangøren er ikke ansvarlig for tapte krav, skadet eller forsinket innsendte krav, eller eventuelle bankgebyrer som påløper fra utbetalingen. Arrangøren er ikke ansvarlig for tekniske feil, telekommunikasjons- eller nettstedsfeil. Innsendt skjema er ikke bevis på at kravet er godkjent.

4.13 Maksimalt 1 krav per faktura i løpet av kampanjeperioden. Har man kjøpt flere kampanjeprodukter kan man registrere opptil 3 stk, forutsatt at kjøpsbeviset spesifiserer hvilke produkter som er kjøpt. Dupliserte krav (eller fakturaer/kvitteringer) på kampanjeprodukter vil bli avvist og den som har forsøkt å registrere inn en duplikat kan bli diskvalifisert fra kampanjen.

4.14 Etter validering av kravet vil man motta en automatisk e-post som bekrefter at kravet er akseptert. De som har sendt inn ugyldige krav vil motta en e-post som forklarer hvorfor kravet deres ikke er validert/godkjent. Man har da lov til å sende inn et krav på nytt hvis man kan gi riktig informasjon som kreves for validering, forutsatt at denne ny-registreringen skjer senest 30 dager etter kjøpet. Medlemmer som ikke mottar en e-post 10 virkedager etter innsendt kravet, bør bruke "Kontakt oss"-linken på registreringssiden, (husk å sjekke spam filtret).

4.15 Krav (bulk eller annet) fra syndikater, forbrukergrupper, distributører eller forhandlere vil ikke bli akseptert. Hvis det blir tydelig at en deltaker legger inn flere registreringer eller bruker en datamaskin(er) for å omgå denne eller andre forhold ved for eksempel bruk av "script", "brute force" eller andre automatiserte midler, vil den personens krav automatisk bli diskvalifisert.

  1. Cashback-belønningsprogram

5.1 Cashback-beløpet varierer avhengig av verdien til kampanjeproduktet, og vil bli kommunisert i kampanjemateriell og på Leitz Cashback-nettsiden; https://leitzcashback.eu/.

5.2 Cashback vil bli overført innen 28 dager, etter at kravet er godkjent og akseptert.

5.3 Pengene vil bli oversendt til bankkontoen som ble oppgitt av i skjema man sendte inn for å fremme sitt krav.

5.4 For å fremme et gyldige tilbakebetalingskrav trengs;

5.5 Ved å opprette brukerkonto og fremme sitt krav om Cashback godkjenner brukeren at vi kan videreformidle relevant informasjon til tredjepart for at utbetalingen kan finne sted. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre cashback-leverandør når som helst, men man vil etterstrebe å gi så godt varsling som mulig. Cashback-leverandøren for denne Leitz Cashback Rewards-kampanjen er Mando – vennligst se personvernreglene deres her: https://www.mando.co.uk/privacy-policy/

  1. Generelt

6.1 Arrangøren forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslå et krav eller fjerne en bruker fra kampanjen hvis man opplever at brukeren kan misbruke kampanjen, bryter disse vilkårene eller på annen måte handler i strid med ånden i programmet. Dette inkluderer, men begrenses ikke til:

6.2 Arrangøren og dens tilknyttede byråer og selskaper vil ikke være ansvarlige for noe tap (inkludert, uten begrensning, indirekte, spesielle eller følgetap eller tap av fortjeneste), utgifter eller skader som er påført (uansett om de oppstår fra en persons uaktsomhet) i forbindelse med denne kampanjen, bortsett fra ethvert ansvar som ikke kan utelukkes ved lov (inkludert personskade, dødsfall og svindel), i hvilket tilfelle dette ansvaret er begrenset til det minimum som er tillatt ved lov.

6.3 Arrangørens avgjørelse er endelig i alle kampanjesaker og ingen korrespondanse vil bli inngått.

6.4 Når en bruker ber om å forlate kampanjen, vil det ikke være ytterligere kommunikasjon mellom arrangøren og brukeren. Brukerens konto vil bli stengt innen 30 dager etter mottak av forespørselen og eventuelle ventende krav vil bli tapt.

6.5 Arrangøren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og/eller driften av kampanjen når som helst med rimelig varsel, om nødvendig av grunner utenfor arrangørens rimelige kontroll. Enhver endring skal tre i kraft når de endrede vilkårene og betingelsene og/eller det modifiserte programmet legges ut på denne nettsiden eller via e-post. I tilfelle en endring av disse vilkårene og betingelsene og/eller driften av kampanjen, skal et brukers manglende kansellering eller fortsatte bruk av brukerkonto etter 30 dager anses som aksept av de endrede vilkårene og betingelsene og/eller kampanjen.

6.6 Bankopplysninger innhentet i løpet av kampanjen vil kun brukes til administrative formål og vil ikke bli oppbevart av arrangøren eller cashback-leverandøren etter programmets avslutning.

6.7 Disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt lovene og jurisdiksjonen til territoriene (landene) der kampanjen kjører. Arrangørens unnlatelse av å håndheve streng gjennomføring av noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene vil ikke utgjøre en fraskrivelse av arrangørens rett til senere å håndheve en slik bestemmelse eller noen annen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene.

6.8 Ved å registrere seg, og melde seg på kampanjen, kan en bruker godta å la arrangøren kommunisere med ham/henne via e-post med passende tilbud. Arrangøren vil alltid bruke denne kommunikasjonsmetoden ansvarlig i henhold til vilkårene i General Data Protection Regulation 2018 (GDPR), andre selvregulerende begrensninger og deres personvernregler tilgjengelig her. Brukere som foretrekker å ikke motta slike tilbud, vil kunne melde seg av e-posten som mottas. Medlemmer kan be om tilgang til sine personlige data, eller få eventuelle unøyaktigheter rettet, ved å sende en e-post til Administrer mine data. Ved å delta i kampanjen godtar medlemmene bruken av deres personlige data som beskrevet her.

6.9 Alle personopplysninger knyttet til medlemmer vil utelukkende brukes i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning og vil ikke bli gitt videre til en tredjepart (annet enn arrangørens byråer med det formål å betjene/implementere kampanjen og cashback). Arrangørens byråer: Mando - https://www.mando.co.uk/privacy-policy/ og Blue Chip - https://www.bluechipinteractive.co.uk/legals/

6.10 Ethvert forsøk på bevisst skade på nettstedet eller informasjonen på det, eller på annen måte undergrave den legitime driften av kampanjen kan være et brudd på straffeloven og sivile lover, og dersom et slikt forsøk blir gjort, enten det er vellykket eller ikke, forbeholder arrangøren seg rett til å kreve erstatning i den utstrekning loven tillater.

 6.11 Arrangøren påtar seg intet ansvar hvis denne kampanjen av en eller annen grunn ikke er i stand til å kjøre som planlagt, inkludert infeksjon med datavirus, feil, tukling, uautorisert intervensjon, svindel, tekniske feil, problemer eller teknisk feil på telefonnettverk eller linjer, datamaskin nettbaserte systemer, servere eller leverandører, datautstyr, programvare, svikt i e-post eller krav om å bli mottatt av arrangøren på grunn av tekniske problemer eller trafikkbelastning på Internett eller på et hvilket som helst nettsted eller andre årsaker utenfor arrangørens kontroll. korrupte eller påvirke administrasjonens sikkerhet, rettferdighet, integritet eller forsvarlig oppførsel av dette programmet. Arrangøren er ikke ansvarlig for skade på deltakerens eller andre personers datamaskin relatert til eller som følge av deltakelse eller nedlasting av materiale. Arrangøren kan etter eget skjønn kansellere, modifisere eller suspendere kampanjen, ugyldiggjøre eventuelle berørte krav eller endre cashbacken som tilbys.

Hvis det inntreffer en handling, unnlatelse, begivenhet eller omstendighet som er utenfor arrangørens rimelige kontroll og som hindrer arrangøren i å overholde disse vilkårene og betingelsene, vil arrangøren ikke være ansvarlig for svikt i å utføre eller forsinke utførelsen av sin forpliktelse, men vil alltid bestrebe seg på å minimere effekten for deltakerne for å unngå unødig skuffelse.

 6.12 Arrangøren vil ikke være ansvarlig hvis medlemmene ikke mottar cashback dersom de har oppgitt utilstrekkelig, feil eller falsk informasjon ved registrering på nettstedet.

6.13 Arrangøren vil ikke være ansvarlig for forsinket eller manglende levering av e-poster til brukere. Det er brukerens ansvar å kontrollere at e-poster fra arrangøren ikke automatisk blir klassifisert som "søppelpost" eller "junk/spam" og sendt til medlemmets søppelpostfilter eller på annen måte filtrert eller slettet.

6.14 Arrangøren kan ikke akseptere ansvar for tekniske eller andre problemer som betyr at registrering er umulig eller forsinket.

6.15 Arrangøren garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til nettstedet. En rekke faktorer utenfor arrangørens og/eller kampanjepartneres kontroll kan forstyrre driften av nettstedet. I den grad det er tillatt ved lov, ekskluderer arrangøren og/eller kampanjepartnerne alle underforståtte garantier, betingelser og andre underforståtte vilkår.