Volledige algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden prevaleren in geval van een conflict of inconsistentie met andere berichten, inclusief reclame en promotiemateriaal. Aanvraag- en cadeau instructies worden beschouwd als een onderdeel van de algemene voorwaarden. Alle aanvragers worden geacht akkoord te zijn met en worden gehouden aan de algemene voorwaarden. Bewaar een exemplaar ter informatie.

Organisator: ACCO UK Ltd, Millennium House, 65 Walton Street, Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 7QG.

Stuur geen claims naar dit adres.

  1. Geschiktheid voor deelname

1.1 Het Leitz Cashback Rewards-programma (het 'Programma') staat open voor inwoners van Nederland ie 18 jaar of ouder zijn. Uitgesloten van het programma zijn werknemers (en hun naaste familie) van ACCO (de 'Promotor'), haar agenten, haar dochterondernemingen of enig ander bedrijf of personen die professioneel verbonden zijn met het programma.

1.2 Distributeurs en detailhandelaren zijn uitgesloten van deelname aan het Programma en mogen geen aanvraag indienen namens hun klanten.

1.3 Werknemers die namens hun werkgever het cashback formulier invullen, hebben toestemming van hun werkgever nodig om een claim in te dienen.

  1. Registratie

2.1 Toegang tot internet is vereist voor registratie en deelname aan het Programma.

2.2 Inschrijven is verplicht. Om lid te worden, ga naar https://leitzcashback.eu/ en schrijft u in met uw volledige naam, e-mailadres, thuis- of zakelijke gebruiker, en uw functie, bedrijfstak en bedrijfsgrootte (indien van toepassing). 

2.3 Een deelnemer mag slechts beschikken over één account als onderdeel van het Programma, dat uitsluitend toegankelijk is via het door hem opgegeven e-mailadres en wachtwoord. Accounts die zijn aangemaakt door middel van geautomatiseerde systemen of processen zijn niet toegestaan en al dit soort accounts worden uit het Programma verwijderd.

2.4 Deelnemers kunnen zich alleen registreren in het land waar zij wonen en via de officiële website.

2.5 Als het account van een deelnemer voor een periode van twaalf maanden of langer slapend of inactief is, behoudt de Organisatie zich het recht voor het account van de deelnemer uit het Programma te verwijderen. De Organisatie zal zich inspannen om via het opgegeven e-mailadres contact met de deelnemer op te nemen om te melden dat zijn account het risico loopt te worden verwijderd. Als een deelnemer binnen 30 dagen een verzoek indient om zijn account van Leitz Cashback actief te laten, dan wordt dit verzoek ingewilligd. Als een bevredigend antwoord uitblijft, dan kan het account van de deelnemer worden verwijderd.

  1. Deelnemende producten

3.1 Om een aanvraag te kunnen indienen, moeten deelnemers één of meer deelnemende producten kopen. Welke producten tot de deelnemende producten behoren, wordt kenbaar gemaakt door middel van promotiematerialen en op de Leitz Cashback website. 

3.2 De deelnemende producten moeten zijn gekocht in het land waar de deelnemer zich heeft geregistreerd.

3.3 Deelnemende producten moeten gekocht zijn tussen 00:00 1 maart 2024 en 23.59 30 juni 2024 (Promotionele periode). Claims kunnen worden ingediend tot en met 30 juli 2024 -23.59 uur. De aankoopdatum van het deelnemende product moet worden bevestigd door een geldig aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum tijdens de actieperiode en moet vóór de datum van de claim liggen. Maximaal 1 claim per factuur tijdens de promotionele periode.

3.4 Deelnemers moeten hun aanvraag voor het Programma binnen 30 dagen na aankoop van het deelnemend product indienen.

3.5 De deelnemende producten moeten nieuw zijn, het moeten originele producten van ACCO Brands zijn en ze moeten door een geregistreerde distributeur van ACCO zijn geleverd.

3.6 Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met enige andere aanbieding.

3.7 Deelnemende producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, zolang de voorraad strekt.

3.8 De Organisatie is niet aansprakelijk voor fouten van distributeurs of detailhandelaren inzake het afhandelen van bestellingen van deelnemende producten binnen de actieperiode.

3.9 Als een Deelmemer het oorspronkelijk gekochte artikel (d.w.z. het deelnemende product) tijdens de Actieperiode terugstuurt, verliest hij het recht op cashback. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

  1. Aanvragen

4.1 Om hun Cashback-Beloning te claimen, moeten Deelnemers inloggen op https://leitzcashback.eu/ en het aanvraagformulier invullen en daarbij het deelnemende artikelnummer, het unieke serienummer, de aankoopdatum, de bankgegevens en het aankoopbewijs binnen 30 dagen na aankoop van een deelnemend product invullen.

4.2 "Unieke serienummers" vindt u op de achterkant van de machine.

4.3 "Artikelnummers" staan op de verpakking van alle deelnemende producten.

4.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om de originele kopie van een gespecificeerde factuur/bonnen op te vragen voordat een claim kan worden goedgekeurd. De Organisator kan ook te allen tijde om verdere verificatiegegevens vragen , inclusief maar niet beperkt tot het vragen om een adresbewijs en identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of gelijkwaardig) dat binnen 14 dagen moet worden ingediend bij de Organisator.

4.5 De verzonden factuur moet een duidelijk, gescand of gefotografeerd exemplaar zijn van de originele, gespecificeerde factuur. Onleesbare exemplaren worden niet geaccepteerd als aankoopbewijs en aanvragen worden niet goedgekeurd.

4.6 Voor goedkeuring van een aanvraag moeten de deelnemers correcte gegevens hebben verstrekt, zodat de aanvraag kan worden goedgekeurd. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor leden die onjuiste informatie verstrekken die van invloed is op de uitvoering van hun cashback.

4.7 Claims kunnen alleen worden ingediend voor cashback promoties die beschikbaar zijn in het land waar de Deelnemer is geregistreerd.

4.8 Deelnemers die namens iemand anders een claim indienen, worden naar goeddunken van de Organisator gediskwalificeerd.

4.9 De Organisatie verwerkt geen aanvragen die na de sluitingsdatum zijn ontvangen.

4.10 Onvolledige, onleesbare, ongeldige of verkeerd ingediende aanvragen worden niet aanvaard.

4.11 Bij het claimen van cashback zullen de Deelnemers bij het indienen van hun claim geldige bankgegevens moeten verstrekken in het land waar de Deelnemers geregistreerd is, om hun te Cashback-beloning te kunnen ontvangen. De naam van de bankrekening moet overeenkomen met de gegevens van de deelnemer.

4.12 De Promotor is niet verantwoordelijk voor verloren, beschadigde of vertraagde claims of bankkosten die voortvloeien uit de cashbackbetaling. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor technische, telecommunicatie- of websitefouten. Bewijs van aanvraag is geen bewijs van ontvangst.

4.13 Maximaal 1 claim per factuur tijdens de actieperiode. Meerdere aankopen van deelnemende producten op dezelfde factuur worden aanvaard tot een maximum van 3 deelnemende producten (hetzelfde product of verschillende producten) per factuur. Gedupliceerde aanvragen (of facturen/bonnen) voor deelnemende producten worden geweigerd en deelnemers kunnen hiervoor worden uitgesloten van het Programma.

4.14 Als de aanvraag is goedgekeurd, dan ontvangen deelnemers meteen een automatische e-mail ter bevestiging dat hun aanvraag is aanvaard. Deelnemers die een ongeldige aanvraag hebben ingediend, ontvangen een e-mail waarin wordt uitgelegd waarom hun aanvraag is afgekeurd. Deelnemers mogen een aanvraag opnieuw indienen als zij de juiste informatie voor validatie kunnen verstrekken, op voorwaarde dat een dergelijke herindiening nog steeds binnen 30 dagen na de aankoopdatum plaatsvindt. Deelnemers die binnen tien werkdagen na het verzenden van hun aanvraag geen e-mail hebben ontvangen, kunnen contact opnemen via de pagina ‘Contact’ op onze website.

4.15 Claims (bulk of anderszins) van syndicaten, consumentengroepen, distributeurs of detailhandelaren worden niet geaccepteerd. Als blijkt dat een deelnemer dezelfde inhoud meerdere keren opnieuw post of een computer(s) gebruikt om deze of een andere voorwaarde te omzeilen door bijvoorbeeld het gebruik van "script", "brute kracht" of andere geautomatiseerde middelen, zullen de claims van die persoon worden gediskwalificeerd.

  1. 5. Cashback-Belongingsprogramma

5.1 Cashback bedragen variëren afhankelijk van de RRP waarde van het deelnemende product en zullen worden gecommuniceerd op promotiemateriaal en op de Leitz Cashback Website; https://leitzcashback.eu/ .

5.2 Cashback wordt binnen 28 dagen na goedkeuring afgehandeld.

5.3 De cashback-beloning wordt overgeschreven naar de bankrekening die de deelnemer heeft verstrekt bij het indienen van de aanvraag.

5.4 Een geldige aanvraag voor de Cashback actie;

5.5 Deelnemers geven de Organisatie uitsluitend toestemming om relevante gegevens door te geven aan de aanbieders van cashback-aanbieders met als enig doel om de beloning in het kader van het Programma af te handelen. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde, met zo veel kennisgeving als redelijkerwijs mogelijk is, van cashback-aanbieder te veranderen. De cashback-aanbieder voor deze Leitz Cashback- Beloningscampagne is Mando - zie hun Privacy Policy hier: https://www.mando.co.uk/privacy-policy/  

  1. Algemeen

6.1 De Organisatie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, een deelnemer uit te sluiten van het Programma, als het vermoeden bestaat dat de deelnemer misbruik maakt van het Programma, de algemene voorwaarden schendt of anderszins in strijd met de geest van het Programma handelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

6.2 De Organisator en de aan hem gelieerde agentschappen en bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig verlies (inclusief, zonder beperking, indirecte, bijzondere of gevolgschade of winstderving), kosten of schade die wordt geleden of opgelopen (al dan niet als gevolg van nalatigheid van een persoon) in verband met deze actie, met uitzondering van aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten (inclusief persoonlijk letsel, overlijden en fraude), in welk geval die aansprakelijkheid beperkt is tot het wettelijk toegestane minimum.

6.3 De beslissing van de Organisatie is bindend in alle promotionele zaken en er wordt niet over gecorrespondeerd.

6.4 Wanneer een deelnemer aangeeft het Programma te willen verlaten, dan zal er geen verdere communicatie tussen de Organisatie en de deelnemer plaatsvinden. Het account van de deelnemer wordt binnen dertig dagen gesloten en alle lopende aanvragen zullen vervallen.

6.5 De Organisatie behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en/of de opzet van het Programma op elk gewenst moment, maar met inachtneming van een redelijke termijn, te wijzigen, als dat nodig is om redenen waarover de Organisatie redelijkerwijs geen controle heeft. Elke wijziging wordt van kracht na bekendmaking op deze website of via e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden en/of het gewijzigd Programma. Als een deelnemer in geval van een wijziging van deze algemene voorwaarden en/of de opzet van dit Programma, het Programma niet opzegt of blijft gebruiken, dan wordt na 30 dagen aangenomen dat de deelnemer akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden en/of het gewijzigde Programma.

6.6 Bankgegevens die gedurende het Programma zijn verzameld, zullen alleen voor administratieve doeleinden worden gebruikt en zullen na sluiting van het Programma niet worden bewaard door de Organisatie of de Cashback-aanbieder.

6.7 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van de gebieden waar het Programma operationeel is. Als de Organisatie een bepaling van deze algemene voorwaarden niet strikt afdwingt, dan ontneemt hem dit niet het recht om een dergelijke bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden later wel af te dwingen.

6.8 Door deelname aan het Programma geeft een deelnemer toestemming aan de Organisatie om via e-mail met hem/haar te communiceren over passende aanbiedingen. De Organisatie zal altijd op verantwoorde wijze gebruik maken van deze communicatiemethode volgens de bepalingen van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens 95/46/EG, andere zelfregulerende beperkingen en hun privacybeleid dat hier beschikbaar is. Deelnemers die dergelijke aanbiedingen liever niet ontvangen, kunnen zich afmelden voor het ontvangen van e-mail. Deelnemerskunnen toegang vragen tot hun persoonlijke gegevens of onjuistheden laten corrigeren door een e-mail te sturen naar Mijn gegevens beheren. Door deel te nemen aan de actie stemmen de leden in met het gebruik van hun persoonsgegevens zoals hier beschreven.

6.9 Persoonlijke gegevens met betrekking tot de deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet openbaar worden gemaakt aan derden (andere dan agentschappen van de Organisatie met als doel dienstverlening voor / afhandeling van promotie en cashback). Agentschappen van de organisator: Mando - https://www.mando.co.uk/privacy-policy/ en Blue Chip - https://www.bluechipinteractive.co.uk/legals/

6.10 Elke poging om met opzet schade toe te brengen aan de website of de daarop staande informatie, of op andere wijze de legitieme werking van de promotieactie te ondermijnen, kan worden beschouwd als een overtreding van straf- en civielrechtelijke wetten. Indien dergelijke pogingen worden ondernomen, al dan niet met succes, behoudt de Organisatie zich het recht om schadevergoeding te eisen voor zover toegestaan door de wet.

6.11 De Organisatie is niet aansprakelijk als om welke reden dan ook deze promotie niet kan verlopen zoals gepland, met inbegrip van besmetting door computervirussen, bugs, verstoringen, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storingen, problemen of technisch defect van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, het niet ontvangen van e-mails of aanvragen door de Organisatie wegens technische problemen of verkeersdrukte op het internet of op een website of andere oorzaken waarop de Organisatie geen invloed heeft die het beheer kan aantasten of beïnvloeden op het gebied van veiligheid, eerlijkheid, integriteit of goed verloop van deze promotieactie De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan de computer van de deelnemer of van een andere persoon in verband met of als gevolg van deelname aan het Programma of downloaden van materiaal. De Organisator kan naar eigen goeddunken de actie annuleren, wijzigen of opschorten, eventuele claims ongeldig verklaren of de aangeboden cashback wijzigen.

Indien zich een handeling, omissie, gebeurtenis of omstandigheid voordoet die buiten de redelijke controle van de Organisator valt en waardoor de Organisator niet aan deze voorwaarden kan voldoen, is de Organisator niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van zijn verplichting, maar zal hij altijd trachten de gevolgen voor de deelnemers tot een minimum te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.

 6.12 De Organisatie is niet aansprakelijk indien deelnemers hun cashback niet ontvangen als zij onvoldoende, onjuiste of foutieve gegevens hebben verstrekt bij de registratie op de website.

6.13 De Organisatie is niet aansprakelijk als deelnemers e-mails niet of met vertraging ontvangen. De deelnemer is er verantwoordelijk voor dat e-mails van de Organisatie niet automatisch worden geclassificeerd als ‘ongewenst’ of 'spam’ en naar de map voor ongewenste e-mails worden gestuurd of op andere wijze worden gefilterd of verwijderd.

6.14 De Organisatie is niet aansprakelijk voor technische of andere problemen waardoor deelname onmogelijk is of vertraagd wordt.

6.15 De Organisatie garandeert geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot de website. Talloze factoren buiten de controle van de Organisatie en/of promotionele partners kunnen de werking van de website verstoren. Voor zover toegestaan door de wet sluit(en) de Organisatie en/of promotionele partners alle impliciete garanties en voorwaarden uit.