Úplné znenie pravidiel a podmienky:

Tieto pravidlá a podmienky majú prednosť v prípade akéhokoľvek rozporu alebo nesúladu s akýmikoľvek inými oznámeniami vrátane reklamných alebo propagačných materiálov. Pokyny na uplatnenie nároku sa považujú za súčasť podmienok a všetci účastníci svojou účasťou na súťaži vyjadrujú svoj súhlas s týmito podmienkami a pravidlami. Ponechajte si, prosím, kópiu na nahliadnutie.

Usporiadateľ: ACCO UK Ltd, Millennium House, 65 Walton Street, Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 7QG.

Toto nie je adresa na podávanie sťažností.

 1. Spôsobilosť na účasť

1.1 Program Leitz Cashback Rewards (ďalej len „Program“) je určený pre obyvateľov Slovenskej republiky starších ako 18 rokov. Z Programu sú vylúčení zamestnanci (a ich najbližší rodinní príslušníci) spoločnosti ACCO UK Limited (ďalej len „Usporiadateľ“), jej zástupcovia, dcérske spoločnosti alebo akákoľvek iná spoločnosť či osoby profesijne spojené s Programom.

1.2 Zamestnanci predajcov Esselte a ich rodinní príslušníci, ďalší distribútori výrobkov Esselte a ich rodinní príslušníci sú z programu vylúčení.

1.3 Zamestnanci, ktorí vstupujú do Programu v mene svojho zamestnávateľa, potrebujú na podanie žiadosti súhlas svojho zamestnávateľa.

 1. Registrácia

2.1 Na registráciu a účasť na programe je potrebný prístup na internet.

2.2 Je vyžadovaná registrácia. Ak sa chcete stať účastníkom, navštívte https://leitzcashback.eu/ a zaregistrujte sa, pričom uveďte svoje celé meno, e-mailovú adresu, adresu bydliska alebo firemného sídla a pracovnú pozíciu, odvetvie a veľkosť spoločnosti (ak je to relevantné). 

2.3 Účastník môže mať v rámci programu len jedno konto, ktoré je prístupné iba prostredníctvom jeho e-mailovej adresy a hesla. Účty vytvorené pomocou automatizovaných zariadení alebo procesov nie sú povolené a všetky takéto účty budú z programu odstránené.

2.4 Účastníci sa môžu registrovať len v krajine svojho bydliska a prostredníctvom oficiálnej webovej stránky.

2.5 V prípade, že je účet účastníka neaktívny alebo nečinný v období 12 mesiacov alebo dlhšie, usporiadateľ si vyhradzuje právo odstrániť takýto účet z programu. Usporiadateľ sa bude snažiť kontaktovať účastníka prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy, aby mu oznámil, že jeho účtu hrozí vymazanie. Účastníkom, ktorí odpovedia na žiadosť o zachovanie aktívneho účtu do 30 dní, bude účet Leitz Cashback zachovaný. Ak účastník neodpovie, jeho konto môže byť odstránené.

 1. Produkty zahrnuté do programu

3.1 Aby mohli účastníci uplatniť nárok, musia si zakúpiť niektorý zo zahrnutých výrobkov uvedených nižšie. Tieto produkty budú uvedené v propagačných materiáloch a na webových stránkach Leitz Cashback.

3.2 Zahrnuté produkty musia byť zakúpené v krajine, v ktorej je účastník registrovaný.

3.3 Zúčastnené produkty musia byť zakúpené v období od 1. marca 2024 00:00 do 30. júna 2024 23:59 („Obdobie trvania propagačnej akcie“). Nároky je možné podávať do 30. júla 2024 do 23:59. Dátum nákupu zúčastneného výrobku musí byť potvrdený platným dokladom o kúpe, na ktorom je uvedený dátum nákupu počas obdobia akcie a ktorý musí predchádzať dátumu podania nároku. Maximálne 1 nárok na jednu faktúru počas obdobia trvania propagačnej akcie.

3.4 Účastníci musia podať žiadosť do 30 dní od zakúpenia zahrnutého výrobku v rámci programu.

3.5 Zahrnuté produkty musia byť nové a originálne výrobky ACCO Brands a musia byť dodané a zakúpené od registrovaných distribútorov ACCO Brands.

3.6 Túto ponuku nie je možné kombinovať so žiadnou inou peňažnou ponukou.

3.7 Zahrnuté produkty sú k dispozícii v závislosti od ich dostupnosti a do vypredania zásob.

3.8 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za to, že distribútori alebo maloobchodní predajcovia nesplnia objednávky zahrnutých výrobkov počas obdobia trvania propagačnej akcie.

3.9 V prípade, že účastník vráti pôvodne zakúpený tovar (t. j. výrobok, ktorý je súčasťou akcie) v priebehu konania propagačnej akcie, stráca nárok na vrátenie peňazí. Zákonné práva účastníkov nie sú dotknuté.

 1. Uplatnenie nároku

4.1 Ak si chcú účastníci uplatniť nárok na odmenu cashback, musia sa prihlásiť na adrese https://leitzcashback.eu/ a vyplniť formulár žiadosti o vrátenie peňazí, do ktorého zadajú kód zahrnutého výrobku, jedinečné sériové číslo, dátum nákupu, údaje o bankovom účte a doklad o kúpe a to do 30 dní od nákupu daného produktu.

4.2 Unikátne sériové čísla nájdete na zadnej strane prístroja.

4.3 Kódy výrobkov nájdete na obaloch všetkých zahrnutých výrobkov.

4.4 Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si pred uplatnením nároku originál faktúry / potvrdenia o zaplatení. Organizátor si môže kedykoľvek vyžiadať ďalšie overovacie údaje vrátane dokladu o adrese a dokladu totožnosti (cestovný pas, vodičský preukaz alebo iný podobný doklad), ktoré musia byť organizátorovi predložené do 14 dní.

4.5 Predložená faktúra musí byť čitateľnou naskenovanou alebo odfotografovanou kópiou originálu faktúry s položkami. Nečitateľné kópie nebudú akceptované ako doklad o nákupe a uplatnenie nároku nebude uznané.

4.6 Pri podávaní reklamácie musíte uviesť správne údaje, aby mohol byť nárok potvrdený. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nevyplatenie cashbacku z dôvodu nepresných údajov.

4.7 Nároky je možné uplatniť len v prípade propagačných akcií cashback, ktoré sú dostupné v krajine, kde je účastník zaregistrovaný.

4.8 Žiadatelia, ktorí podajú žiadosť v mene inej osoby, budú podľa uváženia usporiadateľa diskvalifikovaní.

4.9 Usporiadateľ nebude spracovávať žiadne žiadosti prijaté po dátume uzávierky programu.

4.10 Neúplné, nečitateľné, neplatné alebo nesprávne smerované žiadosti nebudú akceptované.

4.11 Pri žiadosti o vrátenie peňazí musia účastníci poskytnúť platné údaje o bankovom účte v krajine, v ktorej sú zaregistrovaní, aby im mohli byť peniaze vrátené v poriadku. Údaje o bankovom účte sa musia zhodovať s údajmi o účastníkovi. 

4.12 Organizátor nezodpovedá za stratené, poškodené alebo oneskorené reklamácie ani za bankové poplatky, ktoré vznikli v súvislosti s vyplatením cashbacku. Za technické, telekomunikačné alebo webové chyby sa nenesie žiadna zodpovednosť. Doklad o podaní žiadosti nie je dôkazom o jej prijatí.

4.13 Maximálne podanie žiadosti na faktúru počas podujatia. Viacnásobné nákupy zahrnutých produktov na jednej faktúre budú akceptované do maximálneho počtu 3 zahrnutých výrobkov (rovnaký produkt alebo rôzne produkty) na jednu faktúru. Duplicitné nároky (alebo faktúry/potvrdenia) na zahrnuté výrobky budú zamietnuté a účastníci môžu byť z programu vylúčení.

4.14 Po potvrdení nároku dostanú účastníci okamžitý automatický e-mail s osvedčením, že ich nárok bol prijatý. Účastníci, ktorí predložili neplatné žiadosti, dostanú e-mail s vysvetlením, prečo ich žiadosť nebola potvrdená. Účastníci môžu žiadosť predložiť znova, ak môžu poskytnúť správne informácie potrebné na potvrdenie za predpokladu, že takéto opätovné predloženie bude do 30 dní od dátumu nákupu. Účastníci, ktorí nedostanú e-mail do 10 pracovných dní od podania žiadosti, by mali využiť sekciu „Kontaktujte nás” na webových stránkach.

4.15 Reklamácie (kolektívne či iné) podané syndikátmi, skupinami spotrebiteľov, distribútormi alebo maloobchodníkmi nebudú akceptované. Ak sa ukáže, že účastník opakovane uverejňuje rovnaký obsah alebo používa počítač (počítače) na obchádzanie tejto či ktorejkoľvek inej podmienky, napríklad pomocou skriptu, hrubej sily alebo iných automatizovaných prostriedkov, jeho nároky budú vyradené.

 1. Odmeny v rámci programu Cashback
  • 5.1 Výška cashbacku sa líši v závislosti od hodnoty zahrnutého produktu a bude uvedená v propagačných materiáloch a na webových stránkach Leitz Cashback; https://leitzcashback.eu/.

   5.2 Cashback bude spracovaný do 28 dní od overenia a prijatia.

   5.3 Cashback bude vyplatený na bankový účet, ktorý účastník uviedol v čase podania žiadosti.

   5.4 Pre platné žiadosti o cashback:

   • Prevod BACS/IBAN v hodnote poistného plnenia sa vykoná na účet účastníka s použitím údajov uvedených v čase podania žiadosti. Nebude uzavretá žiadna alternatívna dohoda a nebude poskytnutá žiadna hotovosť ani vystavený šek.
   • Účastníci sú výlučne zodpovední za to, že pri podávaní žiadosti uvedú správne údaje o bankovom účte.
   • Cashback sa poskytuje v mene krajiny, v ktorej je účastník registrovaný.
   • Na jednu pohľadávku sa uskutoční jedna medzinárodná platba BACS/IBAN.
   • Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové záväzky alebo bankové poplatky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku podania žiadosti člena v rámci systému.

5.5 Účastníci súhlasia s tým, že usporiadateľ má právo poskytnúť príslušné údaje poskytovateľom cashbacku a to len na účely plnenia cashbacku v rámci tohto programu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a s dostatočným predstihom zmeniť poskytovateľa cashbacku. Poskytovateľom cashbacku pre túto kampaň Leitz Cashback Rewards je spoločnosť Mando – pozrite si jej zásady ochrany osobných údajov tu: https://www.mando.co.uk/privacy-policy/.

 1. Všeobecné

6.1 Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zamietnuť žiadosť alebo vylúčiť účastníka z programu, ak sa domnieva, že by mohol zneužívať program, porušiť tieto podmienky alebo inak konať v rozpore s duchom programu. To okrem iného znamená:

6.2 Usporiadateľ a jeho pridružené agentúry a spoločnosti nenesú zodpovednosť za žiadnu stratu (vrátane, ale bez obmedzenia, nepriamej, osobitnej alebo následnej straty či straty zisku), výdavky alebo škody, ktoré utrpí ktorýkoľvek účastník (bez ohľadu na to, či vznikli v dôsledku nedbanlivosti akejkoľvek osoby) v súvislosti s týmto podujatím, s výnimkou zodpovednosti, ktorú nemožno vylúčiť zo zákona (vrátane zranenia osôb, smrti a podvodu), pričom v takom prípade je táto zodpovednosť obmedzená na minimum povolené zákonom.

6.3 Rozhodnutie usporiadateľa je konečné vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa propagácie a nebude s ním vedená žiadna korešpondencia.

6.4 Ak účastník požiada o vyradenie z programu, medzi ním a usporiadateľom sa neuskutoční žiadna ďalšia komunikácia. Účet účastníka bude zrušený do 30 dní od prijatia žiadosti a všetky nevybavené nároky prepadnú.

6.5 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a/alebo fungovanie programu na základe primeraného oznámenia, ak je to potrebné z dôvodov, ktoré usporiadateľ nemôže ovplyvniť. Akákoľvek zmena je účinná po zverejnení upravených zmluvných podmienok a/alebo upraveného programu na týchto webových stránkach alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade zmeny týchto podmienok a/alebo fungovania programu sa nezrušenie alebo pokračovanie v používaní programu po 30 dňoch považuje za súhlas účastníka so zmenenými podmienkami a/alebo programom.

6.6 Bankové údaje získané počas programu sa použijú len na administratívne účely a po skončení programu ich organizátor ani poskytovateľ cashback nebudú uchovávať.

6.7 Tieto podmienky podliehajú zákonom a jurisdikcii území, na ktorých program prebieha. Ak usporiadateľ nevymáha prísne plnenie akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok, neznamená to, že sa usporiadateľ vzdáva práva následne vymáhať takéto ustanovenie alebo ktorékoľvek iné ustanovenie týchto podmienok.

6.8 Registráciou a prihlásením sa do programu môže účastník súhlasiť s tým, aby mu organizátor poskytol ďalšie vhodné ponuky prostredníctvom e-mailu. Usporiadateľ bude tento spôsob komunikácie vždy používať zodpovedne v súlade s podmienkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z roku 2018 (GDPR), ďalšími samoregulačnými obmedzeniami a internými zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu. Odberatelia, ktorí si neželajú dostávať marketingové ponuky, sa môžu zo zasielania takýchto ponúk odhlásiť. Účastníci môžu požiadať o prístup k svojim osobným údajom alebo o opravu prípadných nepresností zaslaním e-mailu na adresuSpráva mojich údajov. Účasťou na propagačnej akcii účastníci súhlasia s použitím svojich osobných údajov, ako je opísané v tomto dokumente.

6.9 Všetky osobné údaje účastníkov budú použité výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a nebudú poskytnuté tretím stranám (s výnimkou agentúr organizátora na účely servisu / realizácie propagačnej akcie a cashbacku). Agentúry usporiadateľa: Mando – https://www.mando.co.uk/privacy-policy/ a Blue Chip – https://www.bluechipinteractive.co.uk/legals/.

6.10 Akýkoľvek pokus o úmyselné poškodenie webových stránok alebo informácií na nich uvedených či iné narušenie legitímneho fungovania propagačnej akcie môže byť porušením zákona a v prípade, že sa takýto pokus uskutoční – či už úspešne alebo nie – usporiadateľ si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody v plnom rozsahu povolenom zákonom.

6.11 Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za skutočnosť, že sa propagačné podujatie nemôže uskutočniť podľa plánu z akéhokoľvek dôvodu, ako je napríklad napadnutie počítačovým vírusom, manipulácia, podvod, technická porucha, problémy či technické zlyhanie telefónnej siete alebo liniek, on-line počítačových systémov, serverov alebo poskytovateľov, počítačového vybavenia, softvéru, neprijatie akéhokoľvek e-mailu alebo nároku organizátorom z dôvodu technických problémov alebo preťaženia prevádzky na internete alebo akejkoľvek webovej stránke či z akejkoľvek inej príčiny mimo kontroly usporiadateľa, ktorá zasahuje do bezpečnosti administrácie, spravodlivosti, integrity či riadneho priebehu tohto programu alebo ho ovplyvňuje. Organizátor nenesie zodpovednosť za poškodenie počítača účastníka alebo inej osoby v súvislosti s účasťou alebo sťahovaním materiálov. Usporiadateľ môže podľa vlastného uváženia zrušiť, upraviť alebo pozastaviť akciu, zrušiť všetky dotknuté nároky alebo upraviť ponúkaný cashback.

Ak dôjde k akémukoľvek konaniu, opomenutiu, udalosti alebo okolnostiam, ktoré sú mimo primeranej kontroly usporiadateľa a ktoré mu bránia v dodržiavaní týchto podmienok, organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení svojich záväzkov, ale vždy sa bude snažiť minimalizovať ich vplyv na účastníkov, aby sa predišlo zbytočnému sklamaniu.

 6.12 Usporiadateľ nezodpovedá za to, že účastníci nedostanú cashback, ak pri registrácii na webovej stránke uviedli nedostatočné, nesprávne alebo nepravdivé údaje.

6.13 Usporiadateľ nezodpovedá za oneskorenie alebo nedoručenie e-mailov členom. Účastník je povinný skontrolovať, či e-maily od usporiadateľa nebudú automaticky klasifikované ako nevyžiadaná pošta či spam a či nebudú filtrované alebo vymazané.

6.14 Usporiadateľ nemôže prevziať zodpovednosť za akékoľvek technické alebo iné problémy, ktoré zabránia účasti v súťaži alebo ju pozdržia.

6.15 Usporiadateľ nezaručuje nepretržitý, neprerušovaný alebo bezpečný prístup k webovým stránkam. Prevádzku webových stránok môže narušiť množstvo faktorov, ktoré sú mimo kontroly usporiadateľa a/alebo propagačných partnerov. Usporiadateľ a/alebo propagační partneri vylučujú všetky predpokladané záruky, podmienky a iné predpokladané podmienky v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.